លោក សាំង គឹមស៊ន កំពុងរៀបចំនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពាវនាវសប្បុរសជនអោយជួយជាអណ្តូងទឹក និងបង្គន់អនាម័យ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទើបតែបម្លាដ់ទីពីទឹកឡើងគោក ដែលកំពុងជួបការលំបាក(វីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *