ទុក រឺ ដកចោល?? មន្ត្រីជើង១០ មន្ត្រីអ៤ និងមន្ត្តីគ្រាប់ល្ពៅស្ងោរមានតួនាទីទប់ស្កាត់បទល្មើស បែរជាបង្កើនបទល្មើស?មានវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *