និយាយរឿងពិតគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មរណ៍ថា ពេញចិត្តណាស់ ក្នុងគោលបំណងជួយការពារធនធានធម្មជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងជាសារផ្ញើជូន មន្ត្រីសាមុីពាក់ពន្ធ័ជំនាញចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលា៚(វីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *